трезор номер 108

Направете вашето отсъствие от дома или офиса по-малко рисково. Ползвайте обществения трезор на СОД – Варна за съхранение на лични и фирмени ценности – документи, бижута, колекции и други, разрешени от закона, предмети.

В касетката в обществения трезор влаганите ценности са без обявена стойност и съдържание. СОД – Варна гарантира удобство, сигурност, неприкосновеност и конфиденциалност при ползване на услугата „Обществен трезор“. Уникален ключ за касетата единствен отваря вашите ценности.

Имате правото да упълномощите, с изрично нотариално заверено пълномощно, до две длъжностни лица да влагат и изтеглят ценности от касетката. СОД – Варна ще ви осигури специален достъп до трезора, изграден в съответствие с най-новите стандарти за сигурност.

Общественият трезор се намира в специално помещение в офисната сграда на СОД – Варна на ул. „Бузлуджа“ № 15.

Необходими документи за наемане на трезорна касета от юридически лица:

  • Документи за самоличност на представляващите юридическото лице – лична карта.
  • Копие от съдебна регистрация и копие на удостоверение за актуално фирмено състояние.
  • ИН по ДДС.

Необходими документи за наемане на трезорна касета от физически лица:

  • Документ за самоличност – лична карта.

ТАРИФА ЗА НАЕМ НА СЕЙФ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ТАРИФА ЗА НАЕМ НА СЕЙФ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА